Drukuj stronę

Strona główna  /  O szkle  /  Szkło w architekturze  /  Słowniczek terminów o szkle

Słowniczek terminów

Energia podczerwona
Energia słoneczna
Mechanizmy przepływu ciepła

Powłoka niskoemisyjna
Powłoka refleksyjna
Przeszklenia spektralnie selektywne
Refleksyjne powłoki przeciwsłoneczne
Selektywność
Światło widzialne
Transmisja promieniowania ultrafioletowego
Wartość R
Wskaźnik oddawania barw
Współczynnik przenikalności cieplnej U
Współczynnik zacienienia
Zysk ciepła

Energia podczerwona (długofalowa)
Energia generowana wskutek promieniowania źródła ciepła takiego jak grzejniki elektryczne, grzejniki zasilane gazem, piece z wymuszonym nawiewem. Także obiekt, który absorbuje ciepło i następnie je wypromieniowuje, produkuje energię długofalową. Uwaga: Gdy energia krótkofalowa pochodzącego od słońca jest zaabsorbowana i następnie wypromieniowana przez przeszklenie, to jest ona wówczas konwertowana z energii krótkofalowej w długofalową.

Energia słoneczna
Promieniowanie energii słonecznej w zakresie długości fali od 300 do 4000 nm, składające się z promieniowania UV (od 300 do 380 nm), światła widzialnego (od 380 do 780 nm) oraz bliskiej podczerwieni (od 780 do 4000 nm).

% odbicia na zewnątrz = procent energii słonecznej bezpośrednio odbitej od szkła z powrotem na zewnątrz budynku
% absorpcji = procent energii słonecznej padającej na zewnętrzną powierzchnię przeszklenia, która jest pochłaniana przez szkło
% transmisji = procent energii słonecznej bezpośrednio przechodzącej przez szkło

Procentowa suma odbicia na zewnątrz, absorpcji oraz transmisji wynosi 100%. Ta część energii, która została zaabsorbowana, zostaje następnie wyemitowana na zewnątrz oraz do wewnątrz budynku.

Transmisja energii przez szkłoMechanizmy przepływu ciepła
Przepływ ciepła występuje przez konwekcję, kondukcję lub radiację (także odnosi się do ”emisji”). Konwekcja ciepła jest rezultatem ruchu powietrza na skutek różnic temperatury. Na przykład, ciepłe powietrze przemieszcza się do góry i odwrotnie, zimne powietrze przemieszcza się do dołu. Kondukcja jest natomiast procesem wymiany ciepła między obiektami o różnej temperaturze, pozostającymi ze sobą w bezpośrednim kontakcie. Radiacja, inaczej emisja lub promieniowanie, występuje, gdy ciepło (energia) w postaci fali elektromagnetycznej przemieszcza się w przestrzeni do obiektu i następnie jest przez ten obiekt transmitowana, odbita lub zaabsorbowana.

Powłoka niskoemisyjna
Powłoki niskoemisyjne charakteryzują się neutralnym wyglądem. Ograniczają one straty ciepła przez przeszklenie poprzez odbicie długofalowej energii podczerwonej (ciepła) i tym samym obniżają wartość współczynnika przenikalności cieplnej U oraz poprawiają efektywność wykorzystania energii.
Współcześnie nanoszone metodą magneteronową powłoki niskoemisyjne są wielowarstwowe. Ich złożony układ warstw zaprojektowano tak, aby zapewnić wysoki poziom transmisji światła oraz niski poziom jego odbicia i jednocześnie ograniczać przepływ i straty ciepła przez przeszklenie. Powłoki niskoemisyjne mogą również posiadać jednocześnie właściwości przeciwsłoneczne. Właściwościami niskoemisyjnymi charakteryzują się produkty SunGuard® High Selective, High Performance oraz ClimaGuard®.

Powłoka refleksyjna
Połączenie średniego poziomu odbicia na zewnątrz i właściwości niskoemisyjnych. Powłoki te pozwalają projektantowi łączyć niską wartość U, ograniczony współczynnik zysków ciepła z promieniowania słonecznego i wizualną estetykę. GUARDIAN oferuje szeroki zakres tych produktów.

Przeszklenia spektralnie selektywne
Wysokozaawansowane przeszklenia, które wpuszczają do pomieszczenia maksymalną ilość światła dziennego i jednocześnie maksymalnie ograniczają zyski energii cieplnej pochodzącej z promieniowania słonecznego. Dzięki kontroli przepływu energii słonecznej latem, redukcji strat ciepła zimą oraz ograniczonemu wykorzystaniu sztucznego oświetlenia ze względu na maksymalny udział światła dziennego,
przeszklenia spektralnie selektywne znacząco obniżają zużycie energii w budynku.

Refleksyjne powłoki przeciwsłoneczne
Typowe powłoki wysokorefleksyjne ograniczają zyski ciepła pochodzące z promieniowania słonecznego przez odbicie lub absorpcję energii słonecznej.
Transmisja światła widzialnego dla tego typu powłok jest stosunkowo niska, a także współczynniki przenikania ciepła U nie są tak niskie, jak w przypadku produktów z powłoką niskoemisyną. GUARDIAN w kategorii refleksyjnych powłok przeciwsłonecznych oferuje grupę szkieł SunGuard® Solar, które bardzo często są stosowane w szybie zespolonej łącznie ze szkłem niskoemisyjnym.

Selektywność
Stosunek transmisji światła widzialnego do całkowitej transmisji energii słonecznej (wartości g).

Światło widzialne

Promieniowanie energii słonecznej w zakresie długości fal od 380 nm do 780 nm dla źródła promieniowania D65 i obserwatora CIE 20.

% transmisji = procent światła widzialnego bezpośrednio przepuszczanego przez przeszklenie
% odbicia do wewnątrz = procent światła widzialnego bezpośrednio odbijanego od szkła do wewnątrz pomieszczenia
% odbicia na zewnątrz = procent światła widzialnego bezpośrednio odbijanego od szkła na zewnątrz pomieszczenia

Transmisja promieniowania ultrafioletowego
Procent energii w zakresie promieniowania ultrafioletowego, która jest bezpośrednio przepuszczana przez przeszklenie. Długotrwała ekspozycja na światło ultrafioletowe może prowadzić do płowienia tkanin, pogorszenia jakości tworzyw sztucznych oraz zmian w wyglądzie wielu rodzajów drewna. Światło ultrafioletowe jest promieniowaniem energii słonecznej w zakresie długości fal od 300 do 380 nm dla masy powietrza równej 1.5.

Wartość R
Miara oporności przeszklenia na przepływ ciepła. Określana jest poprzez odwrotność współczynnika przenikania ciepła U (R = 1/U). Wyższa wartość R wskazuje na lepsze właściwości izolacyjne przeszklenia.

Wskaźnik oddawania barw
Wskaźnik oddawania barw jest to parametr opisujący zmianę kolorów przedmiotów widzianych po drugiej stronie przeszklenia w porównaniu do obiektów widzianych w świetle dziennym bez przeszklenia. Mieści się on w przedziale od 1 do 100. Przykładowo, nska wartość wskaźnika oddawania barw oznacza, że kolory obiektów widzianych przez rzeszklenie wydają się wyblakłe, podczas gdy wysoka jego wartość świadczy o tym, że barwy obiektów będą żywe i naturalne. Współczynnik ten mówi o wpływie konkretnej konfiguracji przeszklenia na wygląd obiektów widzianych przez szkło.

Współczynnik przenikalności cieplnej U

Miara zysków lub strat ciepła przez przeszklenie, spowodowanych różnicą pomiędzy zewnętrzną i wewnętrzną temperaturą powietrza. Im niższa wartość współczynika przenikalności ciepła U, tym lepsze właściwości termoizolacyjne przeszklenia. Współczynnik U wyrażany jest w jednostce W/m2K.

Współczynnik zacienienia
Bardzo istotny parametr z punktu widzenia obliczeń zapotrzebowania na energię chłodzenia budynku. Pokazuje on zdolność do ochrony przeciwsłonecznej danego przeszklenia względem skuteczności zwykłej szyby niepowlekanej. Całkowity współczynnik zacienienia wyznacza się przez porównanie całkowitego współczynnika przenikalności energii (wartości g) danego przeszklenia do całkowitego współczynnika przenikalności energii bezbarwnego szkła float bez powłoki funkcyjnej, o grubości 3-4mm, dla którego wartość g wynosi 0.87. Całkowity współczynnik zacienienia składa się z krótko- i długofalowego współczynnika zacienienia.
Krótkofalowy współczynnik zacienienia (SWSC) otrzymywany jest w wyniku podzielenia bezpośredniej transmisji energii słonecznej dla danego przeszklenia przez wartość 0.87. Długofalowy współczynnik zacienienia (LWSC) jest tą częścią zaabsorbowanej energii słonecznej, która została wypromieniowana do wewnątrz, podzieloną również przez 0.87.

Zysk ciepła
Zysk ciepła jest to ciepło trafiające do wnętrza budynku wskutek promieniowania, konwekcji oraz kondukcji.